Klauzula RODO

Obowiązuje: od 27 stycznia 2022 r.

§1

Tożsamość administratora danych

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu i Sklepu prowadzonego pod adresem www.swissmeyer.pl jest Denis Gieglis, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DG GROUP Denis Gieglis, Zdrojewo 86A, 86-170 Nowe, NIP: PL5932434449 REGON: 220794107
 2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies pod adresem: www.swissmeyer.pl/polityka-cookies
 3. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, klientów korzystających ze Sklepu internetowego Administratora danych osobowych oraz Obserwatorów na Fanpage’u – Instagram: „@swiss.meyer.gruppe” lub Facebook: „@SwissMeyer”, a także danych gromadzonych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail lub telefonicznie).
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Serwis/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.swissmeyer.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, dokonać zakupu wybranego Towaru,  zapisać się na newsletter, założyć Konto w Sklepie lub kontaktować się z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie.
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych Użytkowników i Kupujących, tj.: Denis Gieglis, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DG GROUP Denis Gieglis, Zdrojewo 86A, 86-170 Nowe, NIP: PL5932434449 REGON: 220794107
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, a także klienci Sklepu oraz osoby kontaktujące się poprzez wiadomości wysyłane na Fanpage’u – Instagram: „@swiss.meyer.gruppe” lub Facebook:  „@SwissMeyer”, a także danych gromadzonych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail lub telefonicznie).
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy  o świadczenie usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu, formularz kontaktowy lub poprzez media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  3. rejestracji i założenia Konta w Sklepie, w szczególności w celu dodania Towarów do ulubionych, przeglądania historii zamówień, zapamiętywania danych identyfikacyjnych i adresowych w celu ułatwienia dokonywania kolejnych zamówień w Sklepie, etc. Założenie Konta w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą,
  4. udokumentowania wykonania usług, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  5. wysłania informacji handlowych i marketingowych przez administratora danych  (newsletter) na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby,
  6. marketingu własnych produktów i usług Administratora danych drogą tradycyjną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą,
  7. dodania komentarzy Użytkowników do oceny Towarów dostępnych w Sklepie lub pod treści blogowe dostępne w Serwisie, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, w tym wysłania opinii o Towarach Administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, za zgodą osoby, które dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  8. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży oraz usług, prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania. 
 3. Podanie danych osobowych w celu wysłania newslettera lub dodania komentarza blogowego jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego celu.
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację umowy (w tym realizację zamówienia i dostawę, wystawienia rachunku lub faktury lub podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą).

§4

Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, tj:
  1. w celu realizacji umowy sprzedaży: imię, nazwisko, adres do wysyłki zamówienia, numer telefonu, adres e-mail, opcjonalnie numer konta bankowego, z którego dokonano płatności lub inne dane rozliczeniowe w zależności od wybranej formy płatności, a także inne dane udostępnione w trakcie korzystania z usług administratora danych osobowych,
  2. w celu wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP, inne dane rozliczeniowe,
  3. w celu złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub poprzez czat na Stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, a w przypadku złożenia zamówienia tą drogą także danych adresowych i innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia i dostawy, a w przypadku korzystania z Messengera także nazwy Użytkownika (jeśli komunikacja będzie odbywa się z zalogowanym Użytkownikiem),
  4. w celu założenia Konta w Sklepie: imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, dane dotyczące zamówień składanych w Sklepie,
  5. w celu wysłania newslettera (e-mail, imię lub nazwa Użytkownika),
  6. w celu dodania oceny lub komentarza blogowego (imię, adres-mail).

§5

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi:

 1. w celu realizacji umów sprzedaży i usług, jak i wystawienia dokumentów księgowych – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  1. w celu dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub osobę, której ani dotyczą – na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  2. w celu udzielenia odpowiedzi poprzez środki teleinformatyczne (zapytania, informacje o dostępności Towarów, etc.) – jeśli nie dojdzie do zamówienia to dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania,
  3. w celu wysyłania newslettera, założenia Konta w Sklepie lub dodania oceny/komentarza blogowego – do czasu odwołania zgody, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej odwołaniem.

§6

Źródło danych

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
 2. Dane osobowe podawane są poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu/Sklepu lub poprzez formularze służące do pobierania danych lub w formie tradycyjnej.

§7

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika, w szczególności Kupujących, mogą zostać udostępnione operatorom płatności internetowych, dostawcom usług pocztowych lub operatorom pocztowym, obsługiwanym w Sklepie internetowym Administratora danych lub bankom, które prowadzą rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych lub dostawy oprogramowania, z którego administrator danych korzysta przy przetwarzania danych, w tym w celu, tj.:
  1. hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej – hostingodawca,
  2. obsługi księgowej oraz rozliczenia podatkowego administratora danych przez zewnętrzny podmiot (biuro rachunkowe),
  3. usług kurierskich, w szczególności w celu dostawy Towarów wg wybranego przewoźnika,
  4. obsługi zamówienia i wystawienia dokumentów księgowych poprzez wyspecjalizowane platformy i systemy informatyczne,
  5. utrzymania i wysyłki newslettera (system do newslettera).
 3. Dane osobowe Kupujących (imię, e-mail, informacje o zakupionych Towarów) mogą zostać udostępnione za zgodą Kupującego do zewnętrznego serwisu badania satysfakcji, tj. Ceneo.pl, prowadzonego przez Ceneo.pl sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986.
 4. Administrator jest administratorem danych Użytkowników, którzy korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na Fanpage’u – Instagram: „@swiss.meyer.gruppe” lub Facebook:                                                 „@SwissMeyer”, podczas kontaktu za ich pośrednictwem. W pozostałym zakresie administratorem danych użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy.
 5. Przetwarzanie danych może mieć miejsce poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, w związku z korzystaniem z narzędzi dostawców zlokalizowanych w tym kraju (Google, Facebook, Instagram, YouTube, etc.) i opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych, zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych.
 6. W pozostałym zakresie dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownikom, w tym Kupującym, przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych,
  2. do poprawiania danych, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),
  3. do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celu wysyłki newslettera, wysłania opinii lub założenia konta w Sklepie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  4. do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
  5. do informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  6. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt na niniejszej stronie internetowej.

§8

Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping